Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

obecní úřad

Organizační členění
K zajištění potřeb obce v rámci samosprávy a k vyřizování záležitostí státní správy v rámci pravomocí přenesené působnosti slouží kancelář OÚ. Stálými pracovníky kanceláře jsou starosta a hospodářka. Záležitosti obce pomáhají řešit neuvolnění členové Zastupitelstva Obce Broumy. Každý člen zastupitelstva má ve své působnosti určitou oblast činností v obci.

Obec má své následující organizační složky:

  • Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů (ZJ SDH)

- zabezpečuje pomoc při likvidaci živelných pohrom
- má 11 členů
velitel Karel Císař (tel. 311 585 326 / 737 489 993)

  • Kulturní a společenské středisko (KaSS)

- připravuje ve spolupráci s Kulturní komisí Zastupitelstva kulturní a společenské akce v obci
- pod jeho působnost spadá:

- Sbor pro občanské záležitost (SPOZ) - vedoucí Zdeňka Volenová
- Divadelní ochotnický soubor MÁJ - vedoucí Milan Žižka (tel. 311 585 355) a Miluše Hrabětová (tel. 311 585 194)

  • Obecní knihovna

- půjčovní doba je v pondělí od 15.oo do 17.oo hodin
knihovnice Marie Skleničková (tel. 311 585 441)

Obec zřídila svoji příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou, kterou je

  • Základní škola Broumy - (viz. Školství)

 

"Broumský zpravodaj"

- pomáhá dobré informovanosti občanů. Je vydáván od roku 1977,                      od roku 1991 je pravidelným měsíčníkem.
Redakce Zastupitelstvo (tel. 311 585 526, OÚ 311 585 111)

Pamětní síň obce - Muzeum Mikroregionu

- trvalá expozice o životě a řemeslech v obci, přístupná po dohodě na Obecním úřadu Broumy (tel.311 585 111)

 

Aktivity obce

Program obnovy venkova
Obec je zapojena do Programu obnovy venkova (POV) od roku 1999. Základním dokumentem pro postupné zlepšování vzhledu obce je "Program rozvoje a obnovy obce Broumy", vytvořený architektonickým ateliérem AUA Praha 6, který vyhotovil také i Územní plán obce.
V rámci POV byly již řešeny např. opravy autobusových zastávek, úpravy veřejných prostranství, dopravně informační značení, oprava střechy základní školy, celkové opravy sociálních zařízení školy, opravy a přestavba školních šaten, úpravy v mateřské škole, značení cykloturistických tras, byla vydána mapa cyklotras našeho mikroregionu, byla provedena oprava hřbitovní zdi, v rámci ochrany architektonických památek provedena oprava křížku u rozcestí, byla opravena budova Radnice a tělocvična ZŠ. Je připravena celková oprava staré školy, která je využita od roku 1998 jako Pamětní síň obce a v současné době i jako Muzeum Mikroregionu Hudlicko.

Svaz měst a obcí (SMO) ČR
Obec je členem této celostátní organizace. Obec zastupuje okres Beroun v Radě SMO.

Mikroregion Hudlicko
je spojení dvanácti obcí jihozápadně od Berouna. Účelem je vzájemná součinnost při správě obcí a koordinace společných zájmů.

Rozvoj obce

Obec má dobré základní podmínky pro svůj rozvoj. Je zde úplná základní škola, mateřská škola, základní obchodní síť, pošta, zdravotní služby (praktický lékař, dětský lékař, zubní ordinace) a také služby kadeřnictví, masáže a pedikura. V obci jsou tři restaurace, kulturní dům s kinem, fotbalový stadion a školní sportovní areál.
Je vybudována vodovodní síť s místním zdrojem dobré pramenité pitné vody.
Pro budoucí rozvoj a rozšiřování obce je schválen Územní plán obce. Probíhá výstavba čističky odpadních vod, a splašková kanalizace v obci.